Теменужка Чилингирова

Име: Теменужка Стоянова Чилингирова

Образование: Висше-юридическо - Магистър специалност „Право”.

Квалификация: юрисконсулт в „Националната агенция по приходи”; главен юрисконсулт в холдингова компания в областта на транспортните услуги, производство и строителство; главен експерт в „Комисията по финансов надзор” в областта на капиталовия пазар, застрахователен пазар и осигурителен пазар; адвокат в областта на гражданското право и процес - семейното, търговското, облигационно и вещно право, застрахователно и изпълнително производство.

Професионален опит: над 17 години юридически стаж.

Допълнителна квалификация: Удостоверение за правоспособност на помощник-частен съдебен изпълнител съгласно протокол №5/23.10.2015год.
Удостоверение №8/14.06.2015 г. от Професионална Асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ за завършен пълен курс на обучение за медиатор;
Медиатор № №20170801001, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП;
Специализация по търговска медиация - Удостоверение №14/25.06.2017 г.;
Сертификат от ПАМБ за преминало обучение с теоретична подготовка и практическа част по семейна, търговска и потребителска медиация;

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА