Р Е Ш Е Н И Е 

1889                                                 05.12.2012 г.                                          ГРАД БУРГАС

В ИМЕТО НА НАРОДА

БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                 НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ На 08.11.2012 година

В публично заседание, в следния състав:                                          

Председател: Георги Иванов

Секретар: Р.А.-В.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Иванов НАХД № 3735 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.160 от ЗУО вр. с  чл. 59-63 ЗАНН и е образувано по повод жалбата на ЕТ”Тит-Теньо Тенев”,ЕИК:102085317 - гр.Камено,ул.”Ропотамо”№20 против НП №5  от 12.07.2012 г. на Директор на РИОСВ-гр.Бургас, с което за извършени от ЕТ”Тит-Теньо Тенев” нарушения на - чл. 27, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците/отм./, и чл.7, ал.6 във връзка с чл.5, ал.1, б.„в" от Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейноститe по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности; и чл.42, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците/отм./, на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗУО/отм./ за първото нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. и на основание чл.106, ал.2, т.4 от ЗУО/отм./ за второто нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Моли се за отмяна на обжалваното НП. Ангажират се писмени доказателства.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата, излага подробни доводи за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени процесуални нарушения.

            АНО редовно призован, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание излага доводи за неоснователност на жалбата и моли съда да потвърди НП.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, а като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 01.12.2011 г. при извършена проверка от експерт на РИОСВ – Бургас св.М.Ш. на производствената площадка на ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ", находяща се в Обл. Бургас, Общ. Камено, гр. Камено, ул. „Айтоска река" № 16 установила, че ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ" не води отчетност за отпадък с код 07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин) и не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на Дейностите по отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. Св.Ш. констатирала, че количеството отпадък с код 07 06 08* (глицерин) в отчетната книга водена от 2006г. е записано в литри, а не в тонове за година, отразеното в отчетната книга, водена от 2010г. количество на отпадъка е отразено в тонове за година, като не е направено превръщане от литри в тонове. В отчетната книга водена от 2010г. в графа 3-римско,
колона 9 не било записано съоръжението, в което е третиран отпадъка. В графа 4-римско,
колоните не се съдържала информация за предадения за последващо третиране отпадък с код 07 06 08* (глицерин) от 7.100 т. липсващ на площадката към датата на проверката 01.12.2011г. В представените отчетни книги нямало отразени данни за отпадък с код 07 06 08* "глицерин" за 2009 г. и за 2011 г. В хода н същата проверка на 01.12.2011г. служителят на РИОСВ – Бургас св.М.Ш. установила, че  ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ" не изпълнява условие № 4 от т.
„II" на издаденото от РИОСВ-Бургас Разрешение за дейности с отпадъци № 02-ДО-115 от 18.07.2006 г. със срок на действие до 18.07.2011 г., в което фигурира отпадък с код 07 06 08* -Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин), с код „временно съхраняване" – генериран на мястото на образуване. В отчетната книга водена от 2010г. в графа 3-римско било отразено оползотворяване чрез изгаряне на отпадък с код 07 06 08* (глицерин) -„използван за отопление", като дата е отбелязано 03.10., не било отразено тези цифри месец и година или дата на съответен месец през 2010г., както и инсталацията в която отпадъка бил оползотворен чрез изгаряне.Св.Ш. заключила, че това деяние е неизпълнение условие № 4 от т.„ II" на Разрешение за дейности с отпадъци № 02-ДО-115 от 18.07.2006 г., тъй като към момента на действие на Разрешението ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ" е нямал право да извършва дейности по оползотворяване чрез изгаряне на отпадък с код 07 06 08*(глицерин),а само временно съхранение до последващото му предаване. Нарушенията били установени по документи (представени два броя отчетни книги за образувани и/или третирани отпадъци) и с КП № 0002513 (0-6-38) от 01.12.2011 г. и КП № 0003073 (0-6-43) от 14.12.2011 г. на старши експерт управление на масово разпространени отпадъци към отдел "Контрол на околната среда" при РИОСВ - Бургас.

След тези констатации от проверката, на 05.03.2012г. св.Ш. в присъствието на упълномощен представител на търговеца съставила АУАН, в който отразила описаните по –горе установени от нея нарушения.Квалифицирала ги като нарушения на чл. 27, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците/отм./, и чл.7, ал.6 във връзка с чл.5, ал.1, б.„в" от Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейноститe по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности; и чл.42, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците/отм./.  Въз основа на този АУАН било издадено и обжалваното НП, с което за извършени от ЕТ”Тит-Теньо Тенев” нарушения на чл. 27, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците/отм./, и чл.7, ал.6 във връзка с чл.5, ал.1, б.„в" от Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейноститe по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности; и на чл.42, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците/отм./, на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗУО/отм./ за първото нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. и на основание чл.106,ал.2,т.4 от ЗУО/отм./ за второто нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв.  

Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на страните, както и като съобрази разпоредбите на закона, намира жалбата за основателна, като съображенията за това са следните:

Налице са съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление, което обуславя неговата незаконосъобразност.

В настоящия случай АУАН е съставен на 05.03.2012 г., а нарушенията и техния извършител са били открити от служителят на РИОСВ-гр.Бургас на 01.12.2011г. Следователно АУАН е съставен след изтичането на 3-месечния срок по чл. 34, ал.1 ЗАНН от датата, когато нарушителят е станал известен на контролния орган, тъй като този срок е изтекъл още на 01.03.2012г.-работен ден. С изтичането на срокът по чл.34,ал.1 от ЗАНН се погасява  възможността за ангажиране на административно-наказателната отговорност на нарушителя.  Като не са съобразили нормата на чл. 34, ал. 1 ЗАНН, както актосъставителят, така и административно-наказващият орган, са издали незаконосъобразни актове, поради което и обжалваното НП следва да бъде отменено само на това основание.

Отделно е налице неспазване на императивните изисквания на ЗАНН, предвиждащи в АУАН и наказателното постановление да бъде посочена датата на извършване на нарушението. В АУАН и в атакуваното НП е посочено е само, че на 01.12.2011г. е извършена проверка на производствената площадка на ЕТ, при която са констатирани описаните по-горе нарушения, но не става ясно кога те са извършвани. В описанието на първото нарушение се посочват различни години на водене на отчетните книги-2006г., 2009.г и 2011г. и различни пропуски и грешки,допуснати от ЕТ при тяхното водене.Второто нарушение е описано като неизпълнение на условие №4 от т.І на издаденото от РИОСВ Разрешение за дейности с отпадъци № 02-ДО-115 от 18.07.2006 г. със срок на действие до 18.07.2011 г.. От това описание на нарушенията не става ясно кога АНО приема, че са извършени нарушенията, за които е санкционирано ЕТ. При това описание съдът няма как да прецени дали е изтекъл едногодишният срок по чл.34,ал.1 ЗАНН от извършване на нарушението към момента на съставяне на АУАН, както и дали е извършено второто нарушение,защото към момента на проверката това разрешение за дейности с отпадъци вече е било изтекло.

Всяко едно от посочените процесуални нарушения е съществено и представлява формално основание за цялостна отмяна на атакуваното НП.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Бургаският районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №5 от 12.07.2012 г. на Директор на РИОСВ-гр.Бургас, с което за извършени от ЕТ”Тит-Теньо Тенев”,ЕИК:102085317 - гр.Камено,ул.”Ропотамо”№20 нарушения на - чл. 27, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците/отм./, и чл.7, ал.6 във връзка с чл.5, ал.1, б.„в" от Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностити по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности; и чл.42, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците/отм./, на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗУО/отм./ за първото нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. и на основание чл.106,ал.2,т.4 от ЗУО/отм./ за второто нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв.

 

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от  съобщаването му  на страните.                                                                           

                                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ :Георги ИВАНОВ

 

 

вярно с оригинала: Ж.М.